ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟ್ರು ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ “ಧರೆಯೊಳಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ” ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ : ಅಕ್ಟೋಬರ್14

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 7.30

ಸ್ಥಳ : ರಂಗಶಂಕರ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

Advertisements